Szkolenia ppoż.

prowadzone szkolenie przeciwpożaroweZapraszamy na profesjonalne szkolenia ppoż. w Katowicach. Ich celem jest przygotowanie pracowników do podejmowania trafnych działań, których celem jest ochrona przed pożarem: życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Pracownik, który pierwszy zauważył pożar lub inne miejscowe zagrożenie jest zobowiązany do:
o zaalarmowania głosem współpracowników, a następnie przełożonych i kierownictwa zakładu;
o podjęcia akcji gaśniczej w wypadku powstania pożaru, wybierając w tym celu podręczny sprzęt gaśniczy;
o wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do pomieszczenia objętego pożarem lub całego budynku;
o zaalarmowania przy pomocy telefonu najbliższej jednostki straży pożarnej;
o udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym pracownikom.

 

Instrukcje ppoż. - szczegółowe zasady postępowania 

Szkolenia ppoż., które organizujemy, mają na celu przygotowanie uczestników do postępowania w razie zagrożenia ogniem. Poniżej przedstawiamy instrukcje ppoż. do wcielenia w życie, kiedy zostanie zauważony pożar:
o o zauważonym pożarze należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim zagrożeniu;
o w przypadku stwierdzenia wystąpienia osób poszkodowanych należy w miarę możliwości usunąć je ze strefy zagrożenia i udzielić pomocy przedlekarskiej;
o w przypadku usłyszenia ostrzeżenia należy udać się do najbliższego wyjścia i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji,
o należy pomóc w wynoszeniu osób poszkodowanych lub w opuszczeniu im zagrożonej strefy;
o jedna z osób opuszczających strefę zagrożoną powinna telefonicznie lub w inny, jak najszybszy sposób powiadomić straż pożarną i ewentualnie inne służby ratownicze oraz kierownictwo lub właściciela obiektu;
o w miarę możliwości należy podjąć działania gaśnicze przy użyciu odpowiednich gaśnic, wody z wewnętrznej sieci hydrantowej lub innego rodzaju sprzętu gaśniczego.

Zapraszamy na kompleksowe szkolenia ppoż. w Katowicach. Są one organizowane i przeprowadzane przez osoby z uprawnieniami, które w przejrzysty sposób omówią z uczestnikami instrukcje ppoż., ucząc, jak należy wprowadzać je w życie.