Znaki ewakuacyjne

znak wskazujący wyjście ewakuacyjne

Zapewniamy odpowiednie oznakowanie w firmie. Zobacz naszą ofertę, która obejmuje znaki ewakuacyjne, tablice BHP, znaki informacyjne i ostrzegawcze.

ZNAKI EWAKUACYJNE
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, mają obowiązek oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami dróg i wyjść ewakuacyjnych, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych.
Zadaniem znaków ewakuacyjnych w obiekcie jest ukierunkowanie strumieni ludzkich zgodnie z przyjętą koncepcją ewakuacji, szczególnie w takich zabudowaniach, w których występuje więcej niż jedna droga ewakuacyjna. Podstawowa zasada rozmieszczania znaków ewakuacji wynika ze sformułowania zawartego w polskich przepisach i mówi, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Stosowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, podświetlane znaki ewakuacyjne w pomieszczeniach użytkowanych przy zgaszonym świetle podstawowym powinny mieć grafikę i zastosowanie takie same jak znaki niepodświetlone.

Podświetlanie znaku może być realizowane zarówno od strony powierzchni czołowej, jak i od tyłu (światłem przechodzącym). Przy znakach podświetlanych można stosować dodatkowo zabezpieczenia na wypadek niesprawności podświetlenia w postaci dodatkowych znaków fotoluminescencyjnych. Wykorzystywanie w tym celu znaków fotoluminescencyjnych stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niesprawności podświetlenia po zaniku oświetlenia podstawowego. Znaki te, umieszczane są na ścianach (w miarę możliwości na wysokości ok. 150 cm, odpowiadającej średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia) lub nad drogą ewakuacyjną (na wysokości co najmniej 200 cm) tam, gdzie to jest możliwe prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

 

Rodzaje i treść znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne można podzielić na grupy. W każdej z nich znajdują się oznaczenia o nieco odmiennej roli. Wyróżnia się więc:
• Znaki ewakuacyjne podstawowe (AA), czyli takie, z którymi stykamy się najczęściej i dostarczają ogólnych informacji o tym, gdzie się kierować i w jaki sposób otworzyć przejście, aby wydostać się z budynku podczas ewakuacji. Można wyróżnić także znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych. Używa się ich tam, gdzie przewidziano drogi ewakuacji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
• Znaki ewakuacyjne wskazujące techniczne środki przeciwpożarowe (AB). Te znaki nie pokazują kierunku ewakuacji, lecz działania i środki, które należy podjąć. Mogą określać np. miejsce przechowywania klucza do wyjścia ewakuacyjnego, drabinę ewakuacyjną czy miejsce zbiórki.
• Znaki ewakuacyjne uzupełniające. Nie są one niezbędne do przeprowadzenia ewakuacji, ale dostarczają dodatkowych informacji np. o przeznaczeniu danego wyjścia. Są przydatne nie tylko w razie zagrożenia.

 

Czemu służą znaki bezpieczeństwa?

Znaki ewakuacyjne zaprojektowano i wdrożono tak, aby każda osoba, która znajduje się w budynku, mogła wydostać się z niego w sytuacji zagrożenia w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy dla siebie oraz innych sposób. W razie pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń, łatwo zdać się na instynkt i zamiast szukać wyjścia, uciekać przed siebie byle dalej od zagrożenia. Zdarza się także, że uciekający tratują innych, chcąc dostać się do wyjścia jak najszybciej.

Znaki ewakuacyjne pozwalają nieco zapanować nad chaosem, jaki powstaje, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji – mówi specjalista z firmy Pirotoks z Katowic. – Kierują one ratujących się ludzi ku wyjściu i dostarczają informacji o tym, co zrobić, aby wydostać się z budynku.

Znaki ewakuacyjne wyglądają wszędzie tak samo. Dzięki temu każdy, kto korzysta z obiektu, jest w stanie odczytać ich znaczenie, nawet jeżeli znajduje się tam po raz pierwszy. Użycie ikonicznych przedstawień człowieka i powszechnie zrozumiałych symboli takich jak np. strzałki sprawia, że oznaczenia są w pełni czytelne nawet dla dzieci. Aby znaki pozostawały widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, stosuje się minimalną liczbę kolorów, które silnie ze sobą kontrastują, oraz elementy fluorescencyjne.

Nasza oferta obejmuje: znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa i tablice BHP. Nie tylko prowadzimy sprzedaż gotowych produktów, ale także:
• opracowujemy projekt — określamy w nim, gdzie zainstalujemy znaki bezpieczeństwa. W celu optymalnego rozplanowania uzgadniamy plan z rzeczoznawcą ds. ppoż.
• dostarczamy i montujemy znaki ewakuacyjne.