Oświetlenie ewakuacyjne

droga ewakuacyjnaOświetlenie ewakuacyjne sprawia, że droga, którą się ewakuujemy i znaki bezpieczeństwa są dobrze widoczne nawet w ciemności. Nasza firma zajmuje się jego projektowaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422). Przepisy polskiego prawa regulują sytuacje, kiedy to zanik napięcia sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także narazić administratorów obiektu na poważne straty materialne. Na wypadek awarii sieci elektroenergetycznej należy każdy budynek wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie ewakuacyjne.

 

Jakie są rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego?

Nasza firma zajmuje się projektowaniem wszystkich rodzajów oświetlenia ewakuacyjne, które można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich dotyczy oświetlenia drogi ewakuacyjnej. Dzięki niemu każdy mieszkaniec może szybko i bezproblemowo opuścić budynek w stanie zagrożenia. Drugi rodzaj oświetlenia awaryjnego to oświetlenie ewakuacyjne strefy otwartej. Pełni ono bardzo ważną funkcję – chroni przed chaosem i panicznym zachowywaniem się ludzi w momencie niebezpieczeństwa. Dzięki niemu osoby podążające w stronę dróg ewakuacyjnych mają pełną widoczność, dzięki czemu doskonale rozpoznają plan budynku. Z kolei oświetlenie ewakuacyjne strefy wysokiego ryzyka to podstawowe wyposażenie każdego stanowiska pracy o dużym ryzyku. Umożliwia ono bezpieczne przeprowadzenie wszystkich czynności.

 

Projektowanie i eksploatacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Polskie prawo wymaga, aby oświetlenie ewakuacyjne zostało wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przed oddaniem instalacji do pełnoprawnej eksploatacji należy wykonać szereg obowiązkowych prób, aby przetestować niezawodność i prawidłowość działania oświetlenia ewakuacyjnego w różnych warunkach. Warto pamiętać, że instalacja jest przede wszystkim urządzeniem przeciwpożarowych, dlatego musi być – co najmniej raz w roku – poddana czynnościom kontrolno-konserwacyjnym, spełniającym wszelkie normy w zakresie sprawności oświetlenia ewakuacyjnego. Musi również być umieszczona w odpowiednim położeniu względem znaków ewakuacyjnych.

 

Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego

W związku z tym warto te wszystkie zadania powierzyć naszej firmie, mającej dużo doświadczenie w wykonywaniu trwałych i bezpiecznych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Zajmujemy się fachowym opracowywaniem projektu, który następnie jest konsultowany oraz uzgadniany z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie przeprowadzamy montaż wszystkich certyfikowanych urządzeń, wykonując jednocześnie obowiązkowe próby ich działania. Ostatnim etapem będzie oznakowanie oświetlenia ewakuacyjnego, ułatwiające poruszanie się mieszkańców budynku. Nasza firma zajmuje się także serwisowanie urządzeń przeciwpożarowych.