Szkolenia dla formacji ratowniczych

szkolenie dla ratownikówOrganizujemy szkolenia dla formacji ratowniczych, które zajmują się ratownictwem technicznym, chemicznym i ekologicznym. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje o szkoleniach organizowanych w Katowicach.

SZKOLENIE ZAKŁADOWYCH I TERENOWYCH SŁUŻB 
RATOWNICTWA TECHNICZNO-CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO
(zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; Dz.U. z 2017r. poz. 736) 

1. Cel szkolenia 
Celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego w ramach zakładowych lub terenowych służb ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego, do samodzielnego i bezpiecznego praowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku pożaru, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz do współpracy, w wyżej wymienionych zakresach, z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Zagrożenia występujące w środowisku, obiekcie lub terenie
2.1 Rodzaje zagrożeń.
- pożarowe,
- techniczne,
 - chemiczno-ekologiczne.

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Osoby wykonujące czynności z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego w ramach zakładowych lub terenowych służb ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego zakwalifikowani do udziału w szkoleniu powinni odpowiadać następującym wymogom:
1. mieć ogólną znajomość zagrożeń występujących w danym środowisku, obiekcie lub terenie,
2. odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy określone w odrębnych przepisach i instrukcjach,
3. być zdolnym do pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i mieć potwierdzające to zaświadczenie lekarskie, 
4. wykazać ogólnie dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie w dniu prowadzenia ćwiczeń z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych. 
 
4. Charakterystyka uczestnika szkolenia.

Uczestniczący w szkoleniu pracownik powinien zdobyć następujące wiadomości i umiejętności:
1. Znać:
a) podstawy funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
b) podstawy prawne działalności ratowniczej,
c) zagrożenia chemiczne i ekologiczne stwarzane przez materiały niebezpieczne składowane i użytkowane w danym środowisku, obiekcie lub terenie,
d) podstawowe zasady taktyki ratowniczej,
e) podstawowe zasady udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej,
f) podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas akcji ratowniczej oraz pracy z aparatami powietrznymi i ubraniami ochrony chemicznej.
 
2. Ma umiejętność:
a) obsługi sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu danej służby ratowniczej,
b) podjęcia działania ratowniczego w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochrony chemicznej,
c) dokonania rozpoznania zagrożeń wywołanych pożarem i występujących w ratownictwie technicznym oraz chemiczno-ekologicznym,
d) zastosowania w praktyce zasad taktyki ratowniczej i gaśniczej,
e) dokonania oceny funkcji życiowych, udrożnienia dróg oddechowych, poprowadzenia resuscytacji,
f) udzielenia pomocy medycznej przedlekarskiej w przypadku oparzeń termicznych i chemicznych,
g) przestrzegania w praktyce zasad BHP podczas akcji ratowniczej i gaśniczej.