Dokumentacja niezbędna przy kontrolach przeciwpożarowych

kontrola

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędne dla prawidłowego użytkowania budynków o różnym przeznaczeniu. Niezwykle istotne jest, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru, a jeśli już do niego dojdzie, zapewnić ochronę wszystkim znajdującym się wewnątrz ludziom, w dalszej kolejności także ważnym dokumentom, urządzeniom i maszynom. Dlatego kontrole urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzane są regularnie i wykonuje się je zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w przepisach prawa.

 

Kto może przeprowadzać kontrolę?

Czynności związane z kontrolą przeciwpożarową w firmie, zakładzie produkcyjnym czy budynku o innym przeznaczeniu mogą być przeprowadzane przez strażaka wyznaczonego przez komendanta PSP lub przez osobę upoważnioną przez komendanta wojewódzkiego. Minimum na 7 dni (w wyjątkowych przypadkach na 3 dni) przed ich rozpoczęciem powinno zostać wysłane pismo zawiadamiające o dacie przybycia i przeprowadzania kontroli. Natomiast już podczas jej trwania obowiązkiem właściciela czy zarządcy budynku jest ułatwienie związanych z nią czynności w jak największym stopniu. To znaczy umożliwienie wejścia do wszystkich pomieszczeń i zobaczenia znajdujących się w nich urządzeń, a także przygotowanie całej potrzebnej dokumentacji.

 

Jakie dokumenty są potrzebne w trakcie kontroli?

Podczas kontroli przeciwpożarowej sprawdzana jest dokumentacja obejmująca między innymi plany budowy obiektu wraz z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi oraz miejscami zbiórki, protokoły badań urządzeń przeciwpożarowych, a także plany przedstawiające rozmieszczenie urządzeń gaśniczych. Jednak jednym z najważniejszych dokumentów, który podlega kontroli, jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawierająca treści dotyczące wymienionych kwestii:

  • W jaki sposób postępować, gdy wybucha pożar.
  • Jakie wytyczne ma spełniać budynek, aby był chroniony przed pożarem w prawidłowy sposób?
  • Jakie gaśnice oraz inne urządzenia przeciwpożarowe znajdują się w budynku, w jakich miejscach zostały umieszczone, a także w jaki sposób mają być poddawane konserwacji oraz przeglądom?
  • Jakie zadania i obowiązki mają użytkownicy budynku, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się w budynku ognia?