Zapraszamy na profesjonalne szkolenia ppoż. w Katowicach. Ich celem jest przygotowanie pracowników do podejmowania trafnych działań, których celem jest ochrona przed pożarem życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Pracownik, który pierwszy zauważył pożar lub inne miejscowe zagrożenie jest zobowiązany do:

  • zaalarmowania głosem współpracowników, a następnie przełożonych i kierownictwa zakładu;
  • wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do pomieszczenia objętego pożarem lub całego budynku;
  • zaalarmowania przy pomocy telefonu najbliższej jednostki straży pożarnej;
  • udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym pracownikom.

 

Szczegółowe zasady postępowania — instrukcje ppoż.

Szkolenia ppoż., które organizujemy mają na celu przygotowanie uczestników do postępowania w razie zagrożenia ogniem. Przedstawiamy instrukcje ppoż. do wcielenia w życie, kiedy zostanie zauważony pożar:

  • o zauważonym pożarze należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim zagrożeniu;
  • w przypadku stwierdzenia wystąpienia osób poszkodowanych należy w miarę możliwości usunąć je ze strefy zagrożenia i udzielić pomocy przedlekarskiej;
  • w przypadku usłyszenia ostrzeżenia należy udać się do najbliższego wyjścia i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji,
  • należy pomóc w wynoszeniu osób poszkodowanych lub w opuszczeniu im zagrożonej strefy;
  • jedna z osób opuszczających strefę zagrożoną powinna telefonicznie lub w inny, jak najszybszy sposób powiadomić straż pożarną i ewentualnie inne służby ratownicze oraz kierownictwo lub właściciela obiektu;
  • w miarę możliwości należy podjąć działania gaśnicze przy użyciu odpowiednich gaśnic, wody z wewnętrznej sieci hydrantowej lub innego rodzaju sprzętu gaśniczego.

Zapraszamy na kompleksowe szkolenia ppoż. w Katowicach. Są one organizowane i przeprowadzane przez osoby z uprawnieniami, które w przejrzysty sposób omówią z uczestnikami instrukcje ppoż., ucząc, jak należy wprowadzać je w życie.