SZKOLENIE ZAKŁADOWYCH I TERENOWYCH SŁUŻB

RATOWNICTWA TECHNICZNO-CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO

(zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; Dz.U. z 2017r. poz. 736)

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego w ramach zakładowych lub terenowych służb ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego, do samodzielnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz do współpracy, w wyżej wymienionych zakresach, z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zagrożenia występujące w środowisku, obiekcie lub terenie.

2.1 Rodzaje zagrożeń.

- pożarowe,

- techniczne,

- chemiczno-ekologiczne.

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Osoby wykonujące czynności z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego w ramach zakładowych lub terenowych służb ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego zakwalifikowani do udziału w szkoleniu powinni odpowiadać następującym wymogom:

1. posiadać ogólną znajomość zagrożeń występujących w danym środowisku, obiekcie lub terenie,

2. odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy określone w odrębnych przepisach i instrukcjach,

3. posiadać zdolność do pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

4. wykazać ogólnie dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie w dniu prowadzenia ćwiczeń z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych.

4. Charakterystyka uczestnika szkolenia.

Uczestniczący w szkoleniu pracownik powinien zdobyć następujące wiadomości i umiejętności:

1. znać:

a). podstawy funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

b). podstawy prawne działalności ratowniczej,

c) zagrożenia chemiczne i ekologiczne stwarzane przez materiały niebezpieczne składowane i użytkowane w danym środowisku, obiekcie lub terenie,

d) podstawowe zasady taktyki ratowniczej,

e). podstawowe zasady udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej,

f).. podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas akcji ratowniczej oraz pracy z aparatami powietrznymi i ubraniami ochrony chemicznej,

2. posiadać umiejętność:

a). obsługi sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu danej służby ratowniczej,

b). podjęcia działania ratowniczego w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochrony chemicznej,

c). dokonania rozpoznania zagrożeń wywołanych pożarem i występujących w ratownictwie technicznym oraz chemiczno-ekologicznym,

d) zastosowania w praktyce zasad taktyki ratowniczej i gaśniczej,

e). dokonania oceny funkcji życiowych, udrożnienia dróg oddechowych, poprowadzenia resuscytacji,

f) udzielenia pomocy medycznej przedlekarskiej w przypadku oparzeń termicznych i chemicznych,

g) przestrzegania w praktyce zasad BHP podczas akcji ratowniczej i gaśniczej.