Zadaniem elektronicznych systemy detekcji gazów wybuchowych jest sygnalizacja pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów. Sprawdź naszą ofertę.

SYSTEM DETEKCJI GAZU

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Zadaniem elektronicznych systemy detekcji gazów wybuchowych jest sygnalizacja pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów, jak również możliwość włączenia się różnych urządzeń wykonawczych ograniczających lub niwelujących zagrożenie wybuchem.

Z automatu wyłączenie właściwych obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Skuteczne może być również odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub włączenie wentylatorów w celu usunięcia niebezpiecznej atmosfery

Odrębnym trudniejszym zagadnieniem jest ochrona ludzi przed zatruciem. Do wykrywania gazów toksycznych powszechnie stosuje się sensory elektrochemiczne. Upraszczając, można powiedzieć, że są to ogniwa elektrochemiczne, w których ilość produkowanej energii elektrycznej jest uzależniona od stężenia określonego gazu odpowiedniego dla elektrolitu sensora. Sensory elektrochemiczne charakteryzują się wysoką selektywnością, ale nie w 100 procentach. Zawsze trzeba brać pod uwagę możliwość zafałszowania wskazań przez oddziaływanie gazów zakłócających. Najczęściej zawyżają one pomiar, ale w skrajnych przypadkach mogą go istotnie zaniżać. Gazy zakłócające mogą ponadto działać destrukcyjnie na sensor, skracając jego żywotność lub wręcz go niszcząc. Właściwe jest, aby po każdej sytuacji, w której został przekroczony zakres pomiarowy sensora, poddać go kalibracji, czyli sprawdzić prawidłowości działania i dokonać ewentualnej korekty wskazań. Trwałość sensorów elektrochemicznych zwykle nie przekracza dwóch lat. Stosunkowo szybko tracą czułość, kalibrację należy więc przeprowadzać nie rzadziej niż co sześć miesięcy, a przy permanentnej pracy w zanieczyszczonej atmosferze częściej. Ważne, że kilku renomowanych producentów produkuje sensory do bardzo wielu gazów – prawie zawsze udaje się dobrać detektor wyposażony w odpowiedni sensor do monitorowania bardzo nietypowych obiektów.

Przy ocenie zagrożenia na stanowisku pracy należy sprawdzać, czy nie przekraczane są dopuszczalne stężenia. Zdefiniowane są trzy rodzaje stężeń: NDS, NDSCh i NDSP. Wielkości tych stężeń podane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej [3]. NDS i NDSCh są to wielkości uśredniane, więc ich pomiar wymaga bardziej rozbudowanych elektronicznie urządzeń niż pomiar wartości chwilowych. Wartość NDSP nie jest ustalona dla wielu niebezpiecznych gazów toksycznych (np. nie została ustalona dla siarkowodoru). W takich przypadkach przy ustalaniu progów alarmowych warto posłużyć się kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych publikowanymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Pomożemy Ci dobrać odpowiedni system detekcji gazu, przygotujemy wstępną kalkulację kosztów.

Nasza oferta obejmuje:

  • opracowanie projektu wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż.,
  • dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń,
  • wykonanie niezbędnych prób funkcjonalnych,
  • oznakowanie,
  • serwisowanie urządzeń.