Aby zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa oferujemy systemy oddymiania.

ODDYMIANIE

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozdział 4

Drogi ewakuacyjne

Systemy oddymiania:

 • ułatwiają ewakuację poprzez utrzymanie dolnej części pomieszczenia bez dymu,
 • ułatwiają działania ratownicze,
 • zapewniają ochronę konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
 • zmniejszają pośrednie straty pożarowe spowodowane dymem i gorącymi gazami pożarowymi.

Skład systemu oddymiania :

 • centrala sterująca,
 • przyciski oddymiania,
 • czujniki dymu,
 • sygnalizatory akustyczne i optyczno- akustyczne,
 • napędy elektryczne do oddymiania i napowietrzania,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • świetliki, klapy dymowe, wyłazy dachowe,

Oferujemy systemy wentylacji pożarowej (oddymiania):

 • grawitacyjne - umożliwia usuwanie dymów. W jego skład wchodzą klapy oddymiające, otwory napowietrzające i kurtyny dymowe. Ten rodzaj wentylacji pozwala obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. System ten ułatwia ewakuację i akcję gaśniczą.
 • mechaniczne - stosuje się je w wielopiętrowych budynkach. Wytwarza w klatkach schodowych nadciśnienie rzędu 50 Pa, które zapobiega dalszemu zadymianiu budynku i odprowadza gorące powietrze na zewnątrz.

Serwisowanie

Oddymianie jest zaliczone do grupy urządzeń przeciwpożarowych (§ 2.1.9. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie projektu wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż.,
 • dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń,
 • wykonanie niezbędnych prób,
 • oznakowanie,
 • serwisowanie urządzeń.