OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozdział 8

Instalacja elektryczna

Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego:

  • oświetlenie drogi ewakuacyjnej - umożliwia łatwe, pewne i szybkie wyjście z budynku lub zagrożonej strefy,
  • oświetlenie strefy otwartej – powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i umożliwia zachowanie bezpieczeństwa dla osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widoczności umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana,
  • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka - zapewnia bezpieczeństwo osobom zatrudnionym na niebezpiecznych stanowiskach pracy, a także umożliwia bezpieczne dokończenie wykonywanych czynności.

Projektowanie i eksploatacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego:

Zgodnie z wymaganiami prawa oświetlenie awaryjne musi zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dopuszczenie do eksploatacji instalacji oświetlenia awaryjnego musi zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych prób prawidłowego działania całej instalacji.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest urządzeniem przeciwpożarowym i jak wszystkie takie urządzenia, co najmniej raz w roku powinno być poddawane wymaganym przez przepisy i standardy normowe, czynnościom kontrolno-konserwacyjnym.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.

Serwisowanie

Oświetlenie to jest zaliczone do grupy urządzeń przeciwpożarowych (§ 2.1.9. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Nasza oferta obejmuje:

  • opracowanie projektu wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż.,
  • dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń,
  • wykonanie niezbędnych prób,
  • oznakowanie,
  • serwisowanie urządzeń.