Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem (...)

Pracownik, który pierwszy zauważył pożar lub inne miejscowe zagrożenie jest zobowiązany do:

 • zaalarmowania głosem współpracowników, a następnie przełożonych i kierownictwa zakładu;
 • podjęcia akcji gaśniczej w wypadku powstania pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do pomieszczenia objętego pożarem lub całego budynku;
 • zaalarmowania przy pomocy telefonu najbliższej jednostki straży pożarnej;
 • udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym pracownikom.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

 • zauważonym pożarze należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim zagrożeniu;
 • w przypadku stwierdzenia wystąpienia osób poszkodowanych należy w miarę możliwości usunąć je ze strefy zagrożenia i udzielić pomocy przedlekarskiej;
 • w przypadku usłyszenia ostrzeżenia należy udać się do najbliższego wyjścia i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji,
 • należy pomóc w wynoszeniu osób poszkodowanych lub w opuszczeniu im zagrożonej strefy;
 • jedna z osób opuszczających strefę zagrożoną powinna telefonicznie lub w inny, jak najszybszy sposób powiadomić straż pożarną i ewentualnie inne służby ratownicze oraz kierownictwo lub właściciela obiektu;
 • w miarę możliwości należy podjąć działania gaśnicze przy użyciu odpowiednich gaśnic, wody z wewnętrznej sieci hydrantowej lub innego rodzaju sprzętu gaśniczego.